อะไรบางอย่าง

หลายครั้ง
ที่เราไม่เข้าใจการกระทำและความคิดของคนอื่น

แต่หลายครั้ง
เราก็ไม่เข้าใจแม้กระทั่งการกระทำและความคิดของตนเอง

1 ความเห็น

Make A Comment
top